Provozní řád

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty.
Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

 • při příjezdu na chatu předloží host platný doklad totožnosti
 • za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 • provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 15:00 hod do 16:00 hod v den nástupu, pokud nebude domluveno jinak.
 • po doplacení částky za pobyt v hotovosti budou hostu vydány klíče od chaty a lyžárny
 • na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel
 • pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objekt
 • v objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček
 • host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu
 • host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.
 • v celém objektu chaty je zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu a nedopalky se nesmí házet na zem.
 • rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu
 • lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu povlečení z lůžkovin sundejte.
 • každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 13:00 hod. Tuto je povinen řádně uklidit a sundat povlaky z polštářů a přikrývek.
 • V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů
 • Před odjezdem hosté provedou úklid objektu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, uhradí provozovateli částku ve výši 500,- Kč.
 • Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem chaty, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností, které nelze předvídat.
 • Chatu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované na chatě. Při nástupu bude předložen provozovateli soupis ubytovaných hostů vč. dětí. Tento bude ve formě …. Jméno, příjmení, adresa bydliště a číslo občanského průkazu případně cestovního pasu u osoby starších 15ti let. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení.
 • Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.

 

Zákazník složením zálohy pro „uskutečnění rezervace“ potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na chatě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Přejeme Vám příjemný pobyt!

Skvělé místo kousek od Areálu Kouty. Užili jsme si s rodinnou skvělý týden plný zábavy.

Kontaktujte nás

Zavolejte nebo napište nám o svoji rezervaci, rádi Vám odpovíme a vyhovíme